Inspirationsdag om tillgänglighet inspirerade

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet
Christine Langinauer, Kultur för alla, föreläste under dagen.

Erfarenhetsberättare, sakkunniga från det sociala området och kulturfältet möttes för att diskutera tillgänglighet, samt hur man kan arbeta med det på olika nivåer. Under inspirationsdagen den 1 november 2019 satte 40 personer i publiken, en blandning av kulturproducentstuderande, kulturaktörer från fältet, professionella som arbetar med tillgänglighet och andra intresserade. Inspirationsdagen inspirerade och öppnade upp både lösningar och utmaningar som finns på det finlandssvenska kulturfältet idag.

Christine Langinauer, planerare vid Kultur för alla, föreläste och öppnade upp betydelsen av tillgänglighet, mångfald och normmedvetet tänkande. Hon nämnde tillgänglighet, delaktighet och inkludering som metoder, för att främja och försäkra jämlikhet. Langinauer visade publiken hur en konstnärstig för en person med normbrytande funktionsvariation kan se ut. Hon belyste vid flera tillfällen att tillgänglighetsarbetet inte endast ska främja möjligheterna för alla att delta som publik i olika kulturaktiviteter. Tillgänglighetsarbetet handlar även om att främja allas förutsättningar till att kunna bli en aktiv kulturaktör och/eller en del av arbetsgemenskaper, utan några hinder på vägen.

Elin Sundell, verksamhetsproducent på Luckan, berättade därefter om Luckans nya webbsida, Tips om tillgänglighet. Om hur idéen om att skapa kortvideor kom till liv och vad allt samlas på webbsidan. Under presentationen fick deltagarna bekanta sig med med digitala verktyget och under hela inspirationsdagen visades flera videor. Sundell berättade även om sidans framtidsvision och hur Luckan vill fortsätta det egna tillgänglighetsarbetet. Sidan lanserades i samband med inspirationsdagen på tillgangligt.fi.

Noona Leppinen deltog även som en av dagens föreläsare, i egenskap av att vara publikarbetare från Svenska Teatern. Leppinen berättade om teaterns arbetssätt, vilka hjälpmedel som finns på teatern, samt vilka tjänster de erbjuder under verksamhetsåret. På plats visade Leppinen publiken en så kallad taktil teaterkass, hon beskrev bland annat hur man arbetat med målgrupper enligt den positiva särbehandlingens principer och när de använt sig av olika tolkningstjänster.

Christine Langinauer diskuterar med Anne Sjöroos.

Förutom korta föreläsningar så hölls tre paneldiskussioner under inspirationsdagen. Langinauer diskuterade med Ulla Jensen och Anne Sjöroos. Därtill förde hon en gemensam diskussion med skådespelarna och producenten av föreställningen Prinsessan som inte kunde tala.

Ulla Jensen fungerade som erfarenhetsberättare. Med sig hade hon även ledarhunden Nisse. Jensen berättade om egna upplevelser av det finlandssvenska kulturfältet – som synskadad. Hon talade bland annat om vad som fungerat bra och när hon ofta känt sig exkluderad. Hon gav värdefulla råd till publiken, om hur man kan beakta individer som ser olika och vilka tillgänglighetsåtgärder fungerat bra. Anne Sjöroos berättade om sin karriärstig som kulturproducent, med erfarenhet av och sakkunskap om det teckenspråkiga kulturfältet. Anne berättade under dagen om sina egna erfarenheter som döv och teckenspråkig kulturproducent. Hon berättade även om Ursa Minor som hon varit med och grundat. Ett mångsidigt konst- och kulturhus, som har som huvudsyfte att främja ett tillgänglighet, inkluderande och jämlikt kulturfält – speciellt ur ett teckenspråkigt perspektiv.

Paneldiskussionen med skådespelarna Stina Liman, Sofia Molin och Sofia Törnqvist, samt producenten Anki Hellberg-Sågfors för teaterföreställningen Prinsessan som inte kunde tala, gav publiken insikter kring arbetsgruppens egna tankebanor och erfarenheter av processen. Under diskussionen framkom det tydligt att de velat arbeta med språkattityder och att de tycker representation och synlighet av det finlandssvenska teckenspråket är viktigt. De berättade att det varit värdefullt för pjäsen och för dem själva, att få spela med en teckenspråkig skådepelare som genuint och rättvist berättar prinsessans berättelse. Prinsessan spelas av skådespelare Silva Belghiti. Skådespelarna berättade att två tolkar medverkat på övningarna längs med hela processen. Skådespelarna visade även några korta scener ur föreställningen. Publiken fick se produktionens kreativa sätt att inkludera en teckenspråkstolk här som där, bland tecken och teckenspråk, talad finska och svenska.

Ta gärna kontakt om du vill veta mer om inspirationsdagen, eller har tips om vad som kunde uppmärksammas på sidan Tips om tillgänglighet! Mer information om sidan hittas här!

Inlägget är skrivet av producenterna Anna Keto, anna.keto@luckan.fi och Elin Sundell, elin.sundell@luckan.fi

Skådespelarna visade korta scener ur föreställningen Prinsessan som inte kunde tala