Barnkulturen lider av nedskuren finansiering

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur
Aleksi Valta diskuterar barnkulturens finansiering under förbundets vårdagar i Uleåborg

Förbundet för barnkulturcenter i Finland oroas av nedskärningarna i undervisnings- och kulturministeriets allmänna statsunderstöd för barnkultur. Det skulle vara illa om beslutsfattarna inte uppmärksammar vare sig barnkulturcentralernas årtionden av arbete eller förbundets verksamhet för att främja branschen.

År 2019 utdelades sammanlagt 1 646 000 euro i allmänt statsunderstöd för främjande av barnkultur. Jämfört med föregående år krympte den totala summan med 10 %. Understödssumman ska också täcka den nationella koordinering, branschutveckling och främjandet av branschens internationalisering som Förbundet för barnkulturcenter i Finland står för. Det allmänna statsunderstödet för barnkultur är lika stort som till exempel understödet för en enda regionteater.

Nedgången i redan små anslag innebär att konst- och kulturtjänsterna som riktas till barn och unga kraftigt måste anpassas nedåt. Detta tryck gäller för bland annat öppen familjeverksamhet, verksamhet inom småbarnspedagogiken och under skoldagen samt för diverse evenemang, workshoppar och utställningar. Läget är särskilt ansträngt i glesbygden.

På grund av försvagad finansiering och osäkra framtidsutsikter hotar kulturverksamheten att splittras i korta projekt i stället för att erbjuda beständiga tjänster. Förbundet anser att situationen ur barnkulturens och det kreativa arbetets synpunkt sett är ohållbar.

Förbundet för barnkulturcenter i Finland och dess medlemscentraler stöder kultur- och konstbranschens gemensamma mål på 1 % för kultur och konst. I målet ingår att kulturens och konstens andel i statsbudgeten ska växa från 0,8 till 1 procent. Om detta förverkligas skulle det samtidigt bli möjligt att ge barnkulturen oundgängliga och välförtjänta tilläggsresurser. Barnkultur stärker kulturell delaktighet och är en investering i barnens livslånga förmåga att fungera jämbördigt i olika samfund och i samhället. Konst- och kulturaktiviteter stöder barnens och ungdomarnas välmående och minskar behovet av tjänster på special- och krävande nivå.

Luckan som nationellt barnkulturcenter drabbades av en stor sänkning i år, på hela 15 %. En nedskärning som denna påverkar och försvårar utvecklingen av Luckans gemensamma barnkulturverksamhet – på lång sikt och redan i år.

Mer information från förbundet:
Aleksi Valta, verksamhetsledare
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
+358 40 820 5425
[email protected]

Luckans kontaktperson inom barnkulturen:
Elin Sundell, verksamhetsproducent
+358407481742, [email protected]

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur