Projektet Tillgängligt för alla

“Våra barn behöver konst och kultur som tar mångfalden de representerar på allvar. Och vår konst och kultur måste inkludera alla barn…”  Sanna Huldén

Luckan arbetade med ett treårigt projektet kallat Tillgänglig Kultur under 2015-2017. Projektet har sett väldigt olika ut från år till år men har trots det alltid formats enligt den viktiga frågeställningen: Hur kan vi göra kulturen mer tillgänglig för alla barn? Tillsammans med sakkunniga samarbetspartner, kulturaktörer och kulturentusiaster har man kunnat konstatera att kulturen inte alltid kan vara tillgänglig för precis alla. Det som också konstaterats är att det finns massvis av möjligheter till förbättringar, vilket känns bra för fortsatt arbete. Nedan kan du läsa mer om projektets gångna och kommande år. 

Projektet finansieras av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman.

Sanna Huldén anlitades av Luckan i början av projektet för att ta reda på hur den kulturella tillgängligheten ser ut för barn med olika funktionsnedsättningar. Huldéns rapport finns att läsa här: Tillgänglig kultur. Rapporten som utgjort grunden för arbetsprocessen har sedan dess fungerat som ett stöd för alla som tagit del av projektet. I rapporten tar Huldén fasta på målgruppens olika behov och tydliggör begreppet tillgänglighet ur många olika synvinklar, vilket i sig ger många insikter för fortsatt arbete. Utgående från denna har Luckan granskat sin egen verksamhet och funderat vidare kring hur man kan förbättra och konkretisera det som rapporten tar fasta på.

Under 2015 och 2016 arrangerade Luckan och Annegården i samarbete med andra organisationer två barnfester där tillgängligheten fick större fokus än någonsin. Luckan barnkultur har under projektets tid även arrangerat ett seminarium och fortbildningar kring tecken som stöd för pedagoger, samt verkstäder för dagis- och förskolebarn med temat “pröva på”. Verkstädernas syfte var att motverka fördomar och öka medvetenheten om funktionsnedsättningar genom information och roliga aktiviteter. Under verkstäderna fick barnen bland annat träffa ledarhunden Nisse, läsa taktila böcker, pröva på olika hjälpmedel och höra om örats anatomi.

I februari 2017 ordnades barnfesten igen samtidigt som förverkligandet av projektet tog en helt ny form då den primära målgruppen för året var kulturaktörer ute på fältet. Luckan samlade ihop en grupp som bestod av representanter från dansskolan Hurja piruetti, Musik- och kulturskolan Sandels, Sydkustens ordkonstskola och Unga Teatern. Dessa kulturaktörer träffades tre gånger under våren 2017 för att få information om olika funktionsnedsättningar och sinnen. Tanken var att omvandla frågeställningar till insikter i hur man inom de egna organisationerna kan öka tillgängligheten. På hösten arbetade de med olika specialgrupper, innan projektet avslutades med ett sammanfattande seminarium som var öppet för alla intresserade. På detta vis blev den sekundära målgruppen kulturaktörernas egna målgrupp och förhoppningen om resultat fanns därmed på längre sikt. Kulturaktörerna fick lära och pröva på, och i slutet av året diskuterades årets helhet för att Luckans egna producenter skulle veta vad som kan förbättras inför kommande år. Visionen för 2017 var att skapa ett fungerande koncept som sedan ska kunna erbjudas andra kulturaktörer i framtiden, medan missionen om att göra kulturen mera tillgänglig fanns kvar från innan.

Projektet förnyade sig inför 2018-2019 och fick det nya namnet Tillgängligt för alla. Under våren 2018 ordnade Luckans barnkulturproducenter seminariet Tillgänglig kultur – men hur? där de tre gångna åren i projektet Tillgänglig kultur sammanfattades. Efter sammanfattningen diskuterade publik och sakkunniga tillsammans hur professionella i fortsättningen kan arbeta för att tillgängliggöra barnkulturen ytterligare i framtiden. Dagen öppnades av Rita Paqvalen, verksamhetsledare för organisationen Kultur för alla. Hon öppnade seminariet med fina ord om barn och deras drömmar. “Varför skulle inte ett barn i rullstol kunna bli en dansare?” Hon uppmanade alla i publiken att tro på barn och deras drömmar. Sanna Huldén, verksamhetsledare för DuvTeatern, berättade därefter om tillgängligheten ute på kulturfältet utgående från projektets rapport som hon utarbetat tidigare under projektet. Förutom det uppmärksammade hon allas rätt till kultur och betydelsen av att bevara svenska rum för kultur som inkluderar alla, oberoende funktionsvariation. Därefter under seminariet presenterade Luckan åren 2016 och 2017, som innefattat bland annat utarbetandet av en rapport kring tillgängligheten bland barn och unga ute på kulturfältet, kreativa verkstäder, kulturuppdrag och fortbildningshelheter. Dansinstitutet Hurja PiruettiSydkustens ordkonstskola och Unga Teatern som deltog i projektet under 2017 berättade om sina kulturuppdrag och erfarenheter av projektet. De fick flera nya insikter och blev inspirerade till att öka tillgängligheten inom sin egen verksamhet. På eftermiddagen under programpunkten kreativt kaffe uppträdde Juha Miguel Peltomaa med teckentolkning av två pop-låtar. Efter uppträdandet fick deltagarna under en förlängd kaffepaus påverka projektets fortsättning Tillgänglig för alla som ska stöda kulturaktörer och pedagoger inför möten med barn och unga. Publiken fick tillsammans med seminariets sakkunniga fundera över vad projektet i framtiden skulle innefatta, samt ge tips på vad de tror kulturfältet skulle behöva just nu, innan dagen avslutades med en paneldiskussion. Rita Paqvalen inledde paneldiskussionen med frågan “Hur öppet är det finlandssvenska kulturfältet i tanke på tillgänglighet?” I paneldiskussionen satt författaren Minna Lindeberg, Svenska teaterns publikarbetare Noona Leppinen samt Anna Caldén som är samhällspåverkare och ordförande för organisationen SAMS. Praktiskt tillämpning för ökad tillgänglighet, normmedvetet tänkande och normalisering av olika funktionsvariationer inom konsten och på kulturfältet diskuterades som en fin avslutning av seminariedagen.

Under hösten 2018 arbetade Luckan vidare för ökad tillgänglighet på kulturfältet, delvis som innan och delvis på nya sätt. Luckan ordnade fortsättningsvis tillgängligt program för barngrupper med olika behov, samt några fortbildningar som stöder pedagoger ute på fältet. Det som var nytt för hösten var att Luckan producerade informativa videoklipp med temat tillgänglighet tillsammans med olika sakkunniga organisationer. Videoklippen, med tillhörande kontaktuppgifter till olika sakkunniga organisationer, kommer under våren 2019 publiceras på denna hemsida för att stödja pedagoger och kulturaktörer i arbetet på fältet. Under 2019 produceras fler videoklipp och ett större seminarium planeras inför hösten 2019. Utöver arrangeras tillgängliga barnprogram så som innan.

Mer information om tidsschemat och lanseringen av videoproduktionerna kommer då arbetet framskridit. Vid eventuella frågor om projektet, kontakta [email protected].