Historia om projektet Tillgängligt för alla

“Våra barn behöver konst och kultur som tar mångfalden de representerar på allvar. Och vår konst och kultur måste inkludera alla barn…”  Sanna Huldén

Luckans projekt Tillgängligt för alla (2018-2019) är en fortsättning på det treåriga projektet kallat Tillgänglig Kultur (2015-2017). Projektet har sett väldigt olika ut från år till år men har trots det alltid formats enligt den viktiga frågeställningen: Hur kan vi göra kulturen mer tillgänglig för alla barn?

Sanna Huldén anlitades av Luckan i början av projektet, för att ta reda på hur den kulturella tillgängligheten ser ut för barn med olika funktionsnedsättningar. Huldéns rapport finns att läsa här: Tillgänglig kultur. Rapporten har fungerat som ett stöd för alla som tagit del av projektet. I rapporten tar Huldén fasta på målgruppens olika behov och tydliggör begreppet tillgänglighet ur många olika synvinklar. Utgående från denna har Luckan granskat sin egen verksamhet och funderat vidare kring hur man kan konkretisera det som rapporten tar fasta på.

Under 2015 och 2016 arrangerade Luckan och Annegården i samarbete med andra organisationer två barnfester, där tillgängligheten fick större fokus än någonsin. Luckan har under projektets tid även arrangerat ett seminarium och fortbildningar – kring tecken som stöd för pedagoger, samt verkstäder för dagis- och förskolebarn med temat “pröva på”. Verkstädernas syfte var att öka medvetenheten om normbrytande funktionsvariationer genom information och roliga aktiviteter. Under verkstäderna fick barnen bland annat träffa ledarhunden Nisse, läsa taktila böcker och veta mer om örats anatomi.

I februari 2017 ordnades barnfesten igen. Samtidigt tog förverkligandet av projektet tog en helt ny form då målgruppen för året var kulturaktörer ute på fältet. Luckan samlade ihop en grupp som bestod av representanter från dansskolan Hurja piruetti, Musik- och kulturskolan Sandels, Sydkustens ordkonstskola och Unga Teatern. Dessa kulturaktörer träffades tre gånger under våren 2017, för att få information om olika funktionsvariationer och sinnen. Tanken var att omvandla frågeställningar till insikter i hur man inom de egna organisationerna kan öka tillgängligheten. På hösten arbetade kulturaktörerna med olika specialgrupper, innan projektet avslutades med ett sammanfattande seminarium som var öppet för alla intresserade.

Under 2017 fick kulturaktörerna lära och pröva på. I slutet av året diskuterades årets helhet för att Luckans egna producenter skulle veta vad som kan förbättras inför kommande år. Visionen för 2017 var att skapa ett fungerande koncept som skulle kunnas erbjudas andra kulturaktörer i framtiden. Idéen om att skapa kortvideon och en ny plattform om tillgänglighet kläcktes även under 2017.

Projektet förnyades 2018 och fick det nya namnet Tillgängligt för alla. Vid projektets stat arrangerades seminariet Tillgänglig kultur – men hur? där de tre gångna åren sammanfattades. Dagen öppnades av Rita Paqvalen, verksamhetsledare för organisationen Kultur för alla. Hon öppnade seminariet med fina ord om barn och deras drömmar: “Varför skulle inte ett barn i rullstol kunna bli en dansare?” Hon uppmanade alla i publiken att tro på barn och deras drömmar. Sanna Huldén, verksamhetsledare för DuvTeatern, berättade därefter om tillgängligheten ute på kulturfältet utgående från projektets rapport som hon utarbetat tidigare under projektet. Förutom det uppmärksammade hon allas rätt till kultur och betydelsen av att bevara svenska rum för kultur som inkluderar alla. Därefter under seminariet presenterade Luckans producent Elin Sundell åren 2016 och 2017. Dansinstitutet Hurja Piruetti, Sydkustens ordkonstskola och Unga Teatern som deltog i projektet under 2017 berättade även om sina kulturuppdrag och erfarenheter av projektet. På eftermiddagen uppträdde Juha Miguel Peltomaa med teckentolkning av två pop-låtar. Efter uppträdandet fick deltagarna under en förlängd kaffepaus påverka projektets fortsättning, innan dagen avslutades med en paneldiskussion.

Rita Paqvalen inledde paneldiskussionen med frågan “Hur öppet är det finlandssvenska kulturfältet i tanke på tillgänglighet?” I paneldiskussionen satt författaren Minna Lindeberg, Svenska teaterns publikarbetare Noona Leppinen samt Anna Caldén som är samhällspåverkare och ordförande för organisationen SAMS. Praktiskt tillämpning för ökad tillgänglighet och normmedvetet tänkande inom konsten och på kulturfältet diskuterades som en fin avslutning av seminariedagen.

Under hösten 2018 arbetade Luckan vidare för ökad tillgänglighet på kulturfältet, delvis som innan och delvis på nya sätt. Luckan ordnade fortsättningsvis program för barngrupper med olika behov, samt några fortbildningar. Det som var nytt för hösten var att Luckan producerade informativa kortvideon tillsammans med olika sakkunniga organisationer – kortvideon sinnen, mångfald och tillgänglighetsåtgärder.

Under våren 2019 arbetar Luckans producenter med att samla kontaktuppgifter till olika sakkunniga organisationer från det finlandsvenska tillgänglighetsfältet – för att kunna erbjuda kulturaktörer och pedagoger en ny plattform med viktiga kontaktuppgifter bland inspirerande kortvideon. Under 2019 produceras även fler videoklipp och ett större seminarium ordnas om tillgänglighet den 1 november.

Mer information om tidsschemat och lanseringen av videoproduktionerna kommer då arbetet framskridit. Vid eventuella frågor om projektet, kontakta [email protected].